۱۳۸۷ آبان ۱۴, سه‌شنبه

مات مهره سياه درخانه سفيد

بنايم نوشتن مطلب سياسي يا حتي با رويكرد سياسي نبود اما امروزانتخابات رياست جمهوري آمريكا برگزارمي شود وگمان من برعكس همه اين بود كه مك كين پيروزماجراست اين فقط يك فكر بودكه به ذهنم رسيد وسعي كردم براي اين فكر بهانه جور كنم اين بود كه اين مطلب رانوشتم همين


كشتي پرتغالي كلمب زماني كه با روياي هند به قاره سرخ رسيد ، كسي را شايد گمان نبود كه شمال قاره ناشناخته،هويت سفيد خواهد گرفت ومطلق سرخ با نيزه وكمان از پس سلاح سرپر اقليت سفيد برنخواهد آمد وازمطلق حاكميت به اقليت رانده، تبديل مي شوند .
ازسوي ديگران مردان وزنان قاره سياه بردگان توليد ثروت، ودردوره هاي متاخر،مهاجران قاره كهن بازوهاي فكري واجرايي شدند.اگرچه قاره ناشناخته سرزمين مهاجران شد، اما آنچه هويت قاره ناشناخته را رقم زد ، ساحت تفكراروپائيان سفيد مهاجربود وقاره جديد قاره سفيد شد .
هژموني سفيد هيچ گاه حاضرنشد تا به تفكري ديگري حتي اگرازدل زادگاهش (اروپا )بيرون آمد باشد تن دهد . سياهان معترض لينچ شدند . چپ هاي ماركسيست را سناتور مك كارتي حسابشان را تصفيه كرد ، چه حتي سفيد پوست رنگين فكر " كندي " نيزاز ساحت قدرت حذف شد تا كاخ سفيد فقط وفقط براي سفيد بماند . كاخي حتي يك خشت سياه درآن ننشسته است كه روي آن را سنگي سفيد نگرفته باشد .
اما امروز آمارها فاصله بين سناتوراوباما وسناتورمك كين را زياد نشان مي دهد . همه مفسران معتقدندكه سناتوربارك حسين اوباما آراي مهاجران آفريقايي – آسيايي را درصندوق خواهد داشت ، اما مساله اين است كه آيا هژموني سفيد كه تا چند دهه پيشتر سياهان را لينچ مي كردند حاضركليد هاي كاخ سفيد را به سياهان بدهند . اتفاقي كه حتي در اروپا كه بن مايه هاي تفكرآمريكايي را ساخت است نيزنداده است . هيچ گاه مهاجران قاره سبز(اروپا) نيزبه كاخ هاي رياست جمهوري راه نيافته اند . حتي اروپائيان حضور ترك هاي مسلمان سكولارشده را نپذيرفته اند مبادا كه هويتشان دچاراختلال شود .
مساله اين است هويت با تفكراست كه شكل مي گيرد ودراين آزمون بزرگ ، آيا قاره سفيد هويت خود را از دست خواهد داد . هويت كه به زندگي آمريكايي معروف شده است . زندگي آمريكايي يعني زندگي با ساحت سفيد چه خواننده پاپ باشي چه كانديداي دمكرات براي رياست جمهوري .
بارك حسين اوباما بعد از آن كه ازسد هيلاري گذشت به بحران هويتي تبديل شده است اگرچه بائيدن دركنارش است وپاول ازاو حمايت مي كند .
مهره چيني ها درارتش آمريكا دراين زمان نشان مي دهد ستاد هاي مقابل با بحران سياه وتهديد كنند هويت سفيد درحال شكل گيري است . ژنرال پئاتريس كه درجنگ عراق ساماندهي ديدگاه جمهوري خواهان را به عهده داشت اينك درراس ارتش است تا درصورتي كه سياه يك رگ مسلمان تهديدي براي هژموني سفيد بود پروژه" كندي" تكرارشود .
دركارزاي كه امروز درآمريكا رقم مي خورد يا اوباما ديگرسياهي با ساحت تفكرسياه نيست بلكه رنگين پوست سفيد انديش است يا سياهي است كه از هويت هژموني سفيد حمايت نمي كند ودرساختارقدرت نمي ماند .
مساله اين است هركشورهويت وساختارقدرت خود را حفظ مي كند .